δ-валеролактон

δ-валеролактон
δ-valerolaktonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas(-ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. δ-valerolactone rus. δ-валеролактон ryšiai: sinonimas – 5-pentanolidas

Chemijos terminų aiškinamasis žodynas – 2-asis patais. ir papild. leid. – Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. . 2003.

Игры ⚽ Нужен реферат?

Look at other dictionaries:

  • валеролактон — сущ., кол во синонимов: 1 • лактон (7) Словарь синонимов ASIS. В.Н. Тришин. 2013 …   Словарь синонимов

  • Валеролактон — см. Лактоны …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Дельта-Валеролактон — Общие …   Википедия

  • γ-валеролактон — γ valerolaktonas statusas T sritis chemija apibrėžtis Heterociklinis junginys. formulė Formulę žr. priede. priedas( ai) Grafinis formatas atitikmenys: angl. γ valerolactone rus. γ валеролактон ryšiai: sinonimas – 4 metil 4 butanolidas …   Chemijos terminų aiškinamasis žodynas

  • Лактоны — внутренние циклические сложные эфиры, содержащие группировку COO в кольце. Общая формула лактонов Содержание 1 Номенклатура и классификация 2 …   Википедия

  • ЛАКТОНЫ — внутренние сложные эфиры гидроксикислот. В зависимости от числа атомов в цикле различают b Л. (4 атома), g Л. (5 атомов) и т. д. По номенклатуре ИЮПАК, Л., образованные из алифатич. к т, называют, добавляя окончание олид к назв. соединения… …   Химическая энциклопедия

  • Пентеновые кислоты — (хим.) нормальные кислоты, принадлежащие к ряду CnH2n 2O2 и обладающие общей формулой C5H8O2. Теоретически, не принимая во внимание случаев стереоизомерии, возможны три П. кислоты (о других изомерах формулы C5H8O2 см. Тиглиновая кислота и ее… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • Свойства лактонов — Соединение Тпл, °С Ткип, °С/мм рт. ст. d420 nD20 β Пропиолактон 31,2 155/760   51/10 1,1460 …   Химический справочник

  • Лактоны —         внутренние циклические сложные эфиры, содержащие группировку COO в кольце:                   В зависимости от типа оксикислот (См. Оксикислоты), образующих Л., различают β , γ , δ , ε лактоны и т. д., например: β пропиолактон (I, tkип 155 …   Большая советская энциклопедия

  • Оксэтоны — (хим.). О. названы Фиттигом производные пока еще не полученной двуокиси , отвечающей (тоже неизвестному) эритриту (HO)Н2С.CH2.CH2.C(ОН)2.CH2.CH2.CH2(ОН). Образуются O. из лактонов (см.) в силу следующих реакций. Если действовать этилатом натрия,… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”